องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 3 ต.ค. 2565 ]25
2 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]74
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินการตามแนวทางยุทธการพิชิตภัยยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย [ 10 มิ.ย. 2565 ]93
4 26 มิถุนายน ของทุกปี จะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก [ 9 มิ.ย. 2565 ]83
5 ประชาสัมพันธ์เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [ 29 พ.ค. 2565 ]105
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]142
7 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]111
8 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(6เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]124
9 รายงานผลสถิติประมาณการประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้า ประจำปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]125
10 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2565 ]121
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]117
12 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]96
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2565 ]92
14 ศพด.อบต.บุ่งคล้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]92
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]125
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]115
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]96
18 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]114
19 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]119
20 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 14 ต.ค. 2564 ]105
 
หน้า 1|2|3|4|5|6