องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 118 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 29 เม.ย. 2565 ]13
2 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2565 ]9
3 รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(6เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]21
4 รายงานผลสถิติประมาณการประชาชนผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบุง่คล้า ประจำปี2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]18
5 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2565 ]20
6 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]19
7 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]17
8 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2565 ]14
9 ศพด.อบต.บุ่งคล้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]23
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]18
11 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]15
12 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]15
13 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]16
14 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]22
15 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 14 ต.ค. 2564 ]9
16 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2564 ]19
17 การจัดการองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 1 ต.ค. 2564 ]141
18 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]5
19 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]155
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป [ 9 มิ.ย. 2564 ]160
 
หน้า 1|2|3|4|5|6