องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 224 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 31 มี.ค. 2565 ]194
122 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]196
123 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]24
124 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่อยงาน [ 23 มี.ค. 2565 ]150
125 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 17 มี.ค. 2565 ]150
126 ศพด.อบต.บุ่งคล้าประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]142
127 ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ก.พ. 2565 ]23
128 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 7 ก.พ. 2565 ]21
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gifft policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]202
130 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]185
131 ขอเชิญร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]23
132 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]144
133 ประกาศเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่  [ 11 พ.ย. 2564 ]24
134 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]181
135 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 พ.ย. 2564 ]202
136 รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏฺบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน [ 14 ต.ค. 2564 ]170
137 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ [ 6 ต.ค. 2564 ]182
138 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]98
139 การจัดการองค์ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า [ 1 ต.ค. 2564 ]312
140 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 [ 25 ส.ค. 2564 ]316
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12