องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

“ เป็นตำบลน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยการมีส่วนร่วม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
   
พันธกิจ
   
1.
สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการการคมนาคม ประปา ไฟฟ้าสนับสนุนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล และการจัดวางผังเมือง ให้เป็นระบบ
2.
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมรายได้ และการมีงานทำของประชาชนในท้องถิ่นทุกระดับ
3.
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เป็นท้องถิ่นน่าอยู่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ และพืชผักปลอดสารพิษ
4.
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชน ในการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชรา อย่างเท่าเทียมกัน
5.
สร้างเสริมปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับถ่ายโอนจากการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
6.
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย