องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนทิ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนทิ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีการให้ความรู้ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น วิทยากรโดยนางสุธรรมา เลิศฤทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิ และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการขยะ”ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการบริหารจัดการขยะ คือ การนำเทคโนโลยี การกำจัดขยะมูลฝอยตามแนวพระราชดำริ จากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นวิธี “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จันทราบุรีปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี มาปรับใช้กับบริบทของตำบลบุ่งคล้าต่อไป

 

2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25
2023-04-27
2023-04-25