องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ทำการสำรวจบริเวณศพด.อบต.บุ่งคล้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางชนาภา สุภักดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า นางสาวสายรุ้ง ระดาบุตร หัวหน้าสำนักปลัด และนางสาวสุพัตรา หงษ์คำ นักวิชาการสาธารณสุข ลงพื้นที่ไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ทำการสำรวจบริเวณศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจต่อผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในการเปิดภาคเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25