องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ปี2564


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

2023-09-20
2023-08-09
2023-04-27
2023-04-07
2023-03-24
2023-03-22
2023-03-21
2023-03-20
2023-03-18
2023-03-15