องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุ่งคล้า สายตรวจประจำตำบลบุ่งคล้า ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน การจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขวาน้อย และโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูงน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22