องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22