องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 นายแก่ง หาญบุ่งคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคม ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลบุ่งคล้า ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25