องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ภาพการมอบบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563


นายแก่ง  หาญบุ่งคล้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ของนางทองแถว  พรมเสน  บ้านสัมพันธ์  หมู่ที่  5  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดชัยภูมิ  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ดอยโอกาส  ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและถาวรต่อไป

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22