องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ้านหนองฉิม คุ้มโนนโพธิ์) หมู่ที่ 5 รอบที่1


วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ออกฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ้านหนองฉิม คุ้มโนนโพธิ์) หมู่ที่ 5 รอบที่1 (บ้านสัมพันธ์) จากบ้านผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25