องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ้านหนองฉิม คุ้มโนนโพธิ์) หมู่ที่ 5 รอบที่1


วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ออกฉีดพ่นหมอกควันรัศมี 100 เมตร หมู่ที่ 2 รอบที่ 3 (บ้านหนองฉิม คุ้มโนนโพธิ์) หมู่ที่ 5 รอบที่1 (บ้านสัมพันธ์) จากบ้านผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22