องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562


ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ความสงบสุขในชุมชนน้อยลงการแก้ปัญหาจึงมาจากครอบครัวเป็นลำดับแรกเมื่อครอบครัวมีความสุข มีความเข้าใจ มีการเลี้ยงดูเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนก็จะลดน้อยลง เมื่อทุก ๆครอบครัวในชุมชนหนึ่ง ๆ สามารถดูแลสมาชิกทุกคนในครอบครัวให้เป็นคนดี ไม่ทำผิดต่อตัวเองและสังคม ก็จะเป็นผลให้ชุมชนมีความแข็งแรงจากครอบครัวที่อบอุ่นในอดีตชุมชนมีการอยู่แบบพึงพาอาศัยกันร่วมคิดร่วมทำ ช่วยเหลือกันและกัน แต่เมื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ที่รวดเร็ว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในชุมชนไปจากเดิม เช่นด้านครอบครัว : ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดน้อยลง ผู้นำครอบครัวต้องเร่งรีบในการหารายได้มาจุลเจือครอบครัว ทำให้เวลาพบหน้ากันน้อยลง การพูดคุยระหว่างกันน้อยลง การปรึกษาหารือ การรับฟังปัญหาของสมาชิกครอบครัวก็น้อยลงตามไปด้วย จึงทำให้ปัญหาเกิดการสะสมแล้วกลายเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขขึ้นในที่สุด  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้จัดทำโครงการเรื่องเพศคุยได้ในครอบครัวประจำปี 2562  ขึ้นเมื่อวันที่  27-28  กันยายน  2562  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  ที่ผ่านมา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25