องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสาพัฒนาคูคลอง ปล่อยปลา ปลูกป่าและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้) อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันของชาติ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน  2562  ที่ผ่านมา ข้าราชการ  ประชาชนอำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ  องค์กปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองชัยภูมิ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 1000 คน พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคลองลำปะทาว ระยะทางยาว 500 เมตร โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมในพิธี เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองลำปะทาวให้ใส สะอาด สวยงาม โดยการกำจัดวัชพืช ขยะและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำไหลพร้อมปรับภูมิทัศน์และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะ เป็นการรักษาความสะอาดคลองลำปะทาว เพื่อทัศนียภาพสวยงาม สะอาด  พร้อมปล่อยปลา  ปลูกต้นไม้ตามลำลำปะทาว เพื่อให้ลำปะทาว น่าชม น่ามอง ปราศจากขยะมลพิษทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25