องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพกิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ผู้พิการผุ้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันวาคม 2554


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผุ้ป่วยเอดส์ประจำเดือนธันวาคม 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 โดยมีผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯตามหนดการที่แจ้งไว้โดยพร้อมเพรียงกัน
2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25