องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2561


       องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในปีงบประมาณ 2559 จึงคัดเลือกบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาลจึงได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ด้วยได้มีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กันยายน 2559 มอบภาระกิจการจัดการขยะให้เป็นหน้าที่หลักของหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงมหาดไทย “ ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารขยะมูลฝอย “ จังหวัดสะอาด” โดยมีเป้าหมาย 1). ปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ระบบการจัดการปลายทางลดลง 2). ขยะอันตรายในชุมชนได้รับการคัดแยก 3). ทุกพื้นที่ทุกภาคส่วนภายใต้หลักประชารัฐมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 4). ขยะมูลฝอย ให้หมู่บ้าน/ชุมชน ต้นแบบ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 5). มีการนำขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่า       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3RS ประจำปี 2561 เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ต้นทางโดยการฝึกอบรมด้วยการดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะเพื่อสร้างแนวทางการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดการปริมาณขยะเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากภาคครัวเรือนบริหารจัดการขยะจำเป็นต้องลดขยะจากต้นทางอันเป็นต้นเหตุของการเพิ่มปริมาณของขยะแห้งและขยะเปียก และให้องค์กรปกครองท้องถิ่นขยายผลไปสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสู่ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะแห้งไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายเป็นรายได้ สำหรับขยะเปียกให้นำจุลินทรี มาย่อยสลายกลายเป็นน้ำหมักชีวภาพ นำไปเป็นปุ๋ยน้ำ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนและระงับกลิ่น ป้องกันเชื้อโรค กำจัดแมลงวันและยุงต่อไป สำหรับขยะอันตรายก็จะมีการจัดเก็บให้ถูกสุขลักษณะและนำไปกำจัดทิ้งตามวิธีการที่ถูกต้อง  เมื่อวันที่  8-9 สิงหาคม 2561  ที่ผ่านมา

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25