องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th

 
 
 


ภาพการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกรกฏาคม 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูอายุ  ผู้พิการผู้ปวยเอดส์ประจำเดือนกรกฏาคม  2560  เมือวันที่  5  กรกฏาคม  2560  ทีผ่านมา  โดยการดำเนินการจ่ายเงินให้กับชีพผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเอดส์นอกสถานที่

2024-07-11
2024-07-05
2024-06-21
2024-03-13
2024-01-17
2023-09-20
2023-09-01
2023-08-11
2023-08-09
2023-05-25