องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ : www.abtbungkla.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2556


           หน่วยงานราชการและเอกชนร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกันทุกปี ปริมาณป่าไม้และความชุ่มชื้นก็เวียนกลับมาสู่พื้นที่นั้น ๆ เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่ปลูกมนุษย์ตัวเล็กเกินไปเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ คงไม่อาจต่อต้านหรือแข็งขืนต่อภัยธรรมชาติที่ก่อตัวแรงขึ้นและหนักขึ้นในทุกปี จึงถือกำเนิดเป็นโครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  แล้ว ยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้วันนี้โลกของเราร้อนขึ้น หน่วยงานราชการต่างๆได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเพิ่มอากาศให้ บริสุทธิ์กับบ้านของเรา ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้ เพื่อสร้างความร่มเย็น และเพื่ออนาคตข้างหน้าจะได้เป็นป่าที่ให้ความร่มเย็นแก่คนไทย
        องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  โดยงานส่งเสริมการเกษตร   จึงจัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปี 2556   ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน  เยาวชน  กลุ่มต่างๆ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  เป็นการเพิ่มความร่มรื่นสวยงามและเป็น
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้เกิดความสมดุล 

        โดยจัดกิจกรรม  เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2556  ณ  พื้นที่สาธารณะข้างวัดป่าบ้านกุดโง้ง  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ที่ผ่านมา
2022-10-03
2022-09-06
2022-08-31
2022-08-29
2022-08-23
2022-08-10
2022-08-02
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-22